මුල් පිටුව උණුසුම් පුවත් ගොසිප් ක්‍රීඩා පුවත් විදෙස් පුවත් තාක්‍ෂණික පුවත් නවතමයෙන් නිකුත් වූ චිත්‍රපටි අපහා සම්බන්ධ වන්න

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම අදින් අවසන්

2023 January 23- Page Views : 3

මෙවර පළාත්පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම අද (23) මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් අවසන් වීමට නියමිතයි.

අද (23) දිනය තුළ සහතික කරන ලද තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලට ගෙනවිත් භාරදෙන ලෙසයි මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දුන්නේ.

Comment Box
Post Your Comment Here....
Load New Comment Here....